BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION MAY 2023

Bekijk heel de veiling collectie
 1. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION (vennootschap in oprichting alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens 2 van haar vennoten), telefonisch te bereiken via Luk Van Puymbroeck: +32 478 436 163,  Valentijn De Bock: +32 477 380 256 en Daniel Boudrenghien: +32479370780 en per email te bereiken via info@belgianyoungsters.auction, organiseert een live en online te volgen veiling voor jonge springpaarden.
 2. Het deelnemen aan de veiling als koper of verkoper impliceert de kennisname en uitdrukkelijke en voorbehoudsloze aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION verkoopt via haar veiling jonge jumpingpaarden namens en voor rekening van derden. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper die niet live aanwezig is doch wel wenst te bieden, dient zich via de website belgianyoungsters.auction te registreren alvorens hij/zij kan deelnemen aan de veiling. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling handelingsbekwaam en bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst. Op eerste verzoek dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen dan wel een mandaat waaruit blijkt dat hij de koper kan vertegenwoordigen, bij gebreke waaraan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de te verstrekken informatie bij registratie volledig, juist en naar waarheid is ingevuld. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik.
 4. De koper is zich er van bewust dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via de website belgianyounsters.auction. 
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door de veilingorganisatie aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen.
 8. De paarden worden toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als kopercommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 9. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. De veilingkosten zijn contact betaalbaar aan de veilingorganisatie is en moeten alleszins voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend worden op de rekening van BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 11. De kavels worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De koper heeft de mogelijkheid om de kavels, voorafgaandelijk aan diens aankoopbeslissing, te onderwerpen aan een bewegingsonderzoek in vrijheid, een veterinaire controle of aan een testrit te onderwerpen voor de bereden paarden. Deze bezichtigingen zijn enkel mogelijk na het maken van een voorafgaandelijke afspraak. Het maken van de testrit geschiedt op de locatie aangewezen door de veilingorganisatie en wordt gehouden binnen de grenzen zoals deze bepaald worden door de veilingorganisatie in samenspraak met de verkoper.
 12. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen heeft. Voorafgaandelijk aan de selectie en voorafgaandelijk aan de veiling werden de paarden onderworpen aan een veterinaire keuring. Verslagen en rx-beelden worden op eerste verzoek per email overgemaakt aan de geïnteresseerden. Voor bijkomende vragen omtrent de veterinaire keuring kan de geïnteresseerde zich richten tot de instrumenterende veearts.
 13. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de aangeboden paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te willen geven. De veilingorganisatie is bij de omschrijving van een kavel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie. De veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 
 14. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.
 15. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat na levering over op de koper. Na de veiling én na betaling van het integrale afrekeningsbedrag treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband koop/verkoop komt tot stand tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling zouden vertonen.
 16. In geval van export zal de koper aan de verkoper binnen een periode van 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door de verkoper in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. De koper wordt hierbij geïnformeerd dat hij in de mogelijkheid verkeert om diens aankoop onmiddellijk te laten verzekeren via CATHERINE DE BUYL HORSE INSURANCE.
 18. Bij betwisting tussen de veilingorganisatie en de deelnemers aan veiling (koper of verkoper) of bij betwistingen tussen de koper en de verkoper geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 19. De veilingorganisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 20. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 
 1. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION (vennootschap in oprichting alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens 2 van haar vennoten), telefonisch te bereiken via Luk Van Puymbroeck: +32 478 436 163,  Valentijn De Bock: +32 477 380 256 en Daniel Boudrenghien: +32479370780 en per email te bereiken via info@belgianyoungsters.auction, organiseert een live en online te volgen veiling voor jonge springpaarden.
 2. Het deelnemen aan de veiling als koper of verkoper impliceert de kennisname en uitdrukkelijke en voorbehoudsloze aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION verkoopt via haar veiling jonge jumpingpaarden namens en voor rekening van derden. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper die niet live aanwezig is doch wel wenst te bieden, dient zich via de website belgianyoungsters.auction te registreren alvorens hij/zij kan deelnemen aan de veiling. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling handelingsbekwaam en bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst. Op eerste verzoek dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen dan wel een mandaat waaruit blijkt dat hij de koper kan vertegenwoordigen, bij gebreke waaraan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de te verstrekken informatie bij registratie volledig, juist en naar waarheid is ingevuld. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik.
 4. De koper is zich er van bewust dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via de website belgianyounsters.auction. 
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door de veilingorganisatie aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen.
 8. De paarden worden toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als kopercommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 9. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. De veilingkosten zijn contact betaalbaar aan de veilingorganisatie is en moeten alleszins voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend worden op de rekening van BELGIAN YOUNGSTERS AUCTION.
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 11. De kavels worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. De koper heeft de mogelijkheid om de kavels, voorafgaandelijk aan diens aankoopbeslissing, te onderwerpen aan een bewegingsonderzoek in vrijheid, een veterinaire controle of aan een testrit te onderwerpen voor de bereden paarden. Deze bezichtigingen zijn enkel mogelijk na het maken van een voorafgaandelijke afspraak. Het maken van de testrit geschiedt op de locatie aangewezen door de veilingorganisatie en wordt gehouden binnen de grenzen zoals deze bepaald worden door de veilingorganisatie in samenspraak met de verkoper.
 12. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen heeft. Voorafgaandelijk aan de selectie en voorafgaandelijk aan de veiling werden de paarden onderworpen aan een veterinaire keuring. Verslagen en rx-beelden worden op eerste verzoek per email overgemaakt aan de geïnteresseerden. Voor bijkomende vragen omtrent de veterinaire keuring kan de geïnteresseerde zich richten tot de instrumenterende veearts.
 13. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de aangeboden paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te willen geven. De veilingorganisatie is bij de omschrijving van een kavel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie. De veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 
 14. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.
 15. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat na levering over op de koper. Na de veiling én na betaling van het integrale afrekeningsbedrag treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband koop/verkoop komt tot stand tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling zouden vertonen.
 16. In geval van export zal de koper aan de verkoper binnen een periode van 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door de verkoper in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 17. De koper wordt hierbij geïnformeerd dat hij in de mogelijkheid verkeert om diens aankoop onmiddellijk te laten verzekeren via CATHERINE DE BUYL HORSE INSURANCE.
 18. Bij betwisting tussen de veilingorganisatie en de deelnemers aan veiling (koper of verkoper) of bij betwistingen tussen de koper en de verkoper geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 19. De veilingorganisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 20. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie